تبریک به آقای حامد اعتصامی عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

آقای حامد اعتصامی - ویزای جستجوی کار آلمان